Kontakt

  • Beskriv vad du vill veta

Ring:

Ulf Crona
070-618 84 40

Adress:
Halmstad Sports Car Event
c/o Ulf Crona
Harstigen 15
302 73 Halmstad

GDPR (General Data Protection Regulations)

Så här behandlar vi dina personuppgifter
Halmstad Sports Car Event nedan kallat HSCE behandlar dina personuppgifter när du använder de tjänster som vi tillhandahåller eller när du på något sätt är i kontakt med oss. Här beskriver vi hur HSCE behandlar dina personuppgifter.
Om oss
HSCE är en ideell organisation. Vi skapar Sveriges bästa bilevent med upplevelser, möten och evenemang med variation och bredd.
Laglig behandling
När vi behandlar dina personuppgifter sker det enligt gällande lagstiftning. Behandlingen kan innebära att vi samlar in, lagrar, eller vidtar någon annan åtgärd med dina personuppgifter. Vi behandlar bara de uppgifter som vi behöver och vi vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda åtkomsten till dina personuppgifter. Du har rätt att ta kontakt med oss för att få veta vilka personuppgifter vi hanterar som rör dig, se mer om dina rättigheter nedan.
Hur får vi dina personuppgifter?
Vi kan få dina personuppgifter när du på något sätt kontaktar oss som utställare, till exempel via mejl eller via anmälan på vår hemsida.
Vilka uppgifter behandlas?
HSCE behandlar personuppgifter som du lämnar till oss för att vi ska kunna komma i kontakt med dig, så som uppgifter om namn, e-postadress, telefonnummer och postadress. Men det kan också röra sig om annan information som du lämnar till oss eller som vi behöver för att till exempel för att fullgöra ett avtal med dig.
Vad använder vi dina uppgifter till?
HSCEbehandlar personuppgifter för olika syften, till exempel för att:
- kunna hantera frågor som ställs till HSCE
- kunna ge god service före, under och efter eventet
- kunna ta emot och hantera synpunkter
- fullgöra skyldigheter enligt lag, som till exempel om något inträffar under eventet
- informera om vår verksamhet i olika kanaler, såsom på webbplatser och i sociala medier
- skicka nyhetsbrev
När har vi rätt (rättslig grund) att behandla personuppgifter?
HSCE har till exempel rätt att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet eller för att fullgöra ett avtal med dig. Dina personuppgifter kan också behandlas efter en intresseavvägning. Vidare får vi behandla personuppgifter om du samtycker till det. Om vi behandlar dina personuppgifter för att du har samtyckt till det, kommer du att få tydlig information om vad du samtycker till och hur du går tillväga om du vill återkalla ditt samtycke.
Vem kan få tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter hanteras endast utav HSCE eventuellt personuppgiftsbiträden (till exempel leverantörer av de datasystem och nyhetsbrevstjänster som HSCE använder). Dina personuppgifter lämnas ej vidare till tredje part. Tredje part sker endast om det behöver ske på grund av krav i lag eller för att vi ska kunna skydda våra eller en tredje parts rättigheter.
Om du använder sociala medier, till exempel Facebook eller Instagram, för att komma i kontakt med HSCE, överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (det vill säga det företag/organisation som driver det sociala mediet). För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information till oss via sociala medier.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
HSCE sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.
Dina rättigheter
Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan göra din begäran genom att kontakta oss eller komma in med en skriftlig begäran per post. Den ska i så fall vara undertecknad av dig och du ska ange ditt namn och personnummer. Uppgifterna behövs för att vi ska kunna säkerställa att vi lämnar uppgifterna till rätt person.
Om du anser att de uppgifter som vi behandlar på något sätt är felaktiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Du har även rätt att begära att vi ska ta bort uppgifter om dig.
Du får när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat. Det innebär att vi inte får fortsätta att behandla uppgifter om dig för det ändamål som samtycket omfattar. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av den behandling som skett innan samtycket återkallades.
Säkerhet för dina personuppgifter
HSCE arbetar ständigt med att vidta de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som kan krävas för att skydda dina personuppgifter.
Om du vill kontakta oss ang GDPR
Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till:
HSCE, c/o Ulf Crona, Harstigen 15, 302 73 Halmstad
(Organisationsnummer: 802476-5110)
info@halmstadsportscarevent.se
Märk ditt meddelande med ”Personuppgiftsärende” för snabbare hantering. Inkommer du med en skriftlig begäran, är det viktigt att den är undertecknad av dig och att du angett namn och personnummer.